Sve o
Web hosting Akcija
Otvori Panel

WINDOWS 10 DOWNLOAD

LEGALNO I BEZ ČEKANJA
:)

Pročitajte višeHi, I'm Cortana

Internet pojmovi
Internet skraćenice i pojmovi. Ovo je baza podataka u kojoj se nalaze internet pojmovi i njihova objašnjenja ili definicije. Dakle,jednostavno sročeno = osnovni internet pojmovi i servisi.

Pregled samih skraćenica pogledajte na "Internet skraćenica"

 .avi
(Audio Video Interleaved) Ova ekstenzija znači da datoteka sadrži Microsoft-ov video zapis, pohranjen u Video for Windows formatu. Ovakva datoteka se može pregledati programom Media Player for Windows.Više o .avi formatu na adresi:
http://www.sawstudio.com/Tutorials/AVIViewer/AVIViewerTutorials.html

.bmp
standardna oznaka za Microsoft-ovu grafičku bitmapiranu datoteku. Jednostavnije rečeno, to je drugi dio (ekstenzija) punog naziva jedne vrste elektronskog zapisa neke slike
Više o .bmp formatu na adresama:
http://www.htmlgoodies.com/tutors/image_formats.html
http://www.walthowe.com/navnet/faq/extguide.html

.pdf
(Portable Document File) Tip datoteke koji se pravi programom Adobe Acrobat, a mogu je praviti i Corel, Adobe Photoshop i neki drugi programi. Na Internetu su složeni dokumenti najčešće prikazani u PDF formatu jer se datoteke tog tipa bez problema čitaju na različitim tipovima računala. Sa Interneta se može besplatno preuzeti Program Acrobat Reader, kojim se ovakve datoteke mogu pregledati, ali ne i napraviti.
Više o .pdf formatu na adresama:
http://www.planetpdf.com/
http://searchpdf.adobe.com/
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

ADSL
(Asymmetric Digital Subscriber Line). Asimetrična digitalna pretplatnička linija. To je nova tehnologija za brzi prenos podataka preko standardnih telefonskih linija. Zove se "asimetrična" jer je brzina prijenosa podataka prema korisniku (download) mnogo veća nego brzina kojom se podaci prenose od korisnika prema mreži (upload). Teoretski, ADSL može ponuditi download brzinom 9 Mbps, a upload 640 Kbps.
Više o ADSL-u na adresama:
http://www.adslguide.org.uk/
http://www.imec.be/salomon/info/TutorialADSL.pdf
http://www.howstuffworks.com/dsl.htm

animated GIF
Datoteka sa grafičkim sadržajem, sastavljena od dvije ili više slika koje se brzo smjenjuju i daju efekt kretanja. Sa Interneta se može preuzeti mnogo ovakvih besplatnih edukativnih, reklamnih ili šaljivih animacija.
Više o .gif datotekama na adresama:
http://hometown.aol.com/royalef/gifanim.htm
http://www.webdeveloper.com/animations/

applet
Ova riječ je izvedenica od riječi aplikacija. To je mali (Java) program, pridružen HTML strani. Kad se korisnik priključi na web stranicu, browser prima ugrađeni aplet i on se aktivira na njegovom računalu.
Više o ovom terminu na adresi:
http://freewarejava.com/

ASCII
(American Standard Code for Information Interchange). Američki standardni kod za razmjenu informacija. Njime su definirani kodovi velikih i malih slova engleskog alfabeta, brojevi i specijalni karakteri, korištenjem samo 7 bitova. To je osnova za kodiranje jednostavnih tekstualnih sadržaja. Da bi se omogućilo kodiranje i više karaktera, kao što su npr. matematički simboli i posebni znakovi, često se dodaje i osmi bit pa se tabela sa 128 proširuje na ukupno 256 karaktera. Postoje različiti standardi tih 256 karaktera, a jedan od najčešće korištenih na Internetu je ISO Latin 1 (ISO 8859-1).
Više o ASCII standardu na adresama:
http://www.bbsinc.com/symbol.html
http://nickciske.com/tools/binary.php

bandwidth
U komunikacijama se ovaj termin odnosi na razliku između najviše i najniže frekvencije koja se može prenositi jednim prijenosnim putem i izražava se u Hz, KHz ili MHz. U mrežnom smislu to je transmisioni kapacitet komunikaciskog kanala i njime se izražava količina podataka, mjereno u bitovima, koja se može prenijeti u jedinici vremena. Jednostavna je analogija sa vodovodnim cijevima, gdje veća cijev može propustiti više vode za isto vrijeme nego manja. Za kvalitetan prenos video sadržaja potrebno je i do 10.000.000 bps, zavisno od kompresije.
Više o ovom terminu na adresama:
http://www.2wire.com/support/
http://bandwidthplace.com/speedtest/

Bcc
(Blind Carbon Copy) Polje za pravljenje kopije e-mail poruke koja se šalje primatelju originala i još nekom drugom primatelju. Od CC (Carbon Copy) razlikuje se po tome što u ovom slučaju primalac originala ne vidi da li je (i kome) poslata kopija poruke. Primalac blind carbon copy vidi kome je upućena originalna poruka. U programu Outlook Express polje Bcc se vidi ako je u meniju View, pri kreiranju nove poruke, uključena opcija All Headers.
Više o BCC-u na adresama:
http://www.microsoft.com/office/outlook/default.asp
http://email.about.com/cs/msoutlookoe/

binary
Brojni sistem u kojem su moguće samo dvije vrijednosti. One se najčešće označavaju jedinicom (1) i nulom (0). U računalima se koristi binarno kodiranje, pri čemu procesor obrađuje istovremeno 8, 16 ili 32 binarne cifre. Znaci, koje unosite sa tastature i vidite ih na ekranu, kodirani su kombinacijom 8 binarnih cifara. Kodna kombinacija slova A je 01000001.
Više o binarnom brojnom sistemu na adresama:
http://www.learnbinary.com/home.htm
http://www.howstuffworks.com/bytes.htm

bit
Skraćeni naziv za jednu binarnu cifru - Binary digIT (0 ili 1). U tekstu se označava malim latiničnim slovom b. Kodna kombinacija od 8 bitova naziva se bajt (byte) i označava se velikim latiničnim slovom B. Primjer: 1 KBps (tisuču bajtova u sekundi) je 8 puta veća brzina nego 1 Kbps (tisuču bitova u sekundi). Veće jedinice su kilobit (Kb) i megabit (Mb).
Više o ovom terminu na adresi:
http://www.howstuffworks.com/bytes.htm

bitmap
Grafički prikaz, načinjen od malih točaka- piksela. Datoteke sa bitmapiranim sadržajem prepoznajemo po nekoj od sljedećih ekstenzija: BMP, GIF, JPEG, PSD, PCX, TIFF. . . Bitmapirane slike se nazivaju i rasterskim slikama. Druga vrsta grafike je vektorska grafika, kada slika nastaje kombinacijom pravih i krivih linija, pravilnih i nepravilnih zatvorenih površina. Na Internetu se koriste obje vrste grafike.
Više o ovom grafičkom formatu na adresi:
http://www.htmlgoodies.com/tutors/image_formats.html

bookmark
Obilježavanje, postavljanje oznake koja olakšava brži povratak na neku stranicu Interneta. To je kao kad čitate knjigu, pa na neki način obilježite poglavlje ili stranicu. U programu Microsoft Internet Explorer, umjesto ovog termina "bookmark", obilježivač se naziva omiljenom stavkom (engl. "favourites"). Broj stranica na koje biste se rado vratili i koje često posjećujete, brzo raste. Zato ih je dobro grupirati u posebne foldere, npr. za sport, za muziku, za posao. . .
Više o obilježavanju adresa na adresi:
http://navigators.com/bookmarks.html

Boolean search
Ovaj termin se odnosi na pretraživanje na Internetu kada se koriste logički operatori I, ILI, NE (AND, OR, NOT). To su "Bulovi operatori", a dobili su naziv prema engleskom matematičaru Džordžu Bulu. Oni se na Internetu upotrebljavaju radi fokusiranja pri traženju nekog pojma. Primjer: ako tražimo riječ "maturanti", a istovremeno "1974" (maturanti AND 1974), bit će pronađene samo one strane na kojima se pojavljuje i jedna i druga riječ.
Više o pretraživanju uz Bulove operatore na adresama:
http://library.albany.edu/internet/boolean.html
http://www.searchability.com/boolean.htm
http://www.austlii.edu.au/worldlii/help/boolean.html

browser
Aplikaciski program koji otvara i prikazuje (čita) stranice na Internetu. Postoje dva vrlo popularna ovakva web čitača.  Browser prihvača HTML ili XML kodove sa web stranice, izvršava ugrađene skripte i programe i prikazuje tekst, muziku, video i linkove na druge strane. Kreatori web stranica znaju da trebaju provjeravati kako njihov rad izgleda na različitim browserima. Nekada stranica, prikazana jednim browserom, izgleda znatno drugačije od iste te stranice, otvorene drugim browserom.
Više o ovom terminu na adresama:
http://webreference.com/internet/software/browsers/
http://www.microsoft.com/windows/ie/downloads/ie6/default.asp

byte
Niz od osam (8) binarnih znamenki. To je osnovna jedinica računalne memorije. Bajt se označava velikim latiničnim slovom B. Jednim bajtom se obično predstavlja jedan karakter kao što je broj, slovo ili znak. To je mala jedinica, pa se u praksi upotrebljavaju i kilobajt (1 KB = 1.024 bajtova), megabajt (1MB = 1.048.576 bajtova) i gigabajt (1 GB = 1.073.741.824 bajtova). Primjer: Jedan bajt kojim je prikazano veliko latinično slovo B 01000010 = B
Više o ovom terminu na adresi:
http://www.howstuffworks.com/bytes.htm


compression
Kompresija je tehnika kojom se jedna datoteka sabija (komprimira) radi bržeg prenosa i manjeg zauzimanja memorije. U praksi se koristi više programa za ovakvo sažimanje: PKZIP, WinZip, Stuffit, gnu zip . . . Kompresirane datoteke najčešće imaju ekstenzije: arc, arj, gz, lha, lhz, taZ, taz, tgz, Z, zip, i zoo.
Više o kompresiji na adresi:
http://ei.cs.vt.edu/~cs1205/compression/intro.html

copyright
Zakonsko pravo autora, osobe ili organizacije kojim se štiti originalno djelo, djelimično ili u cjelosti, od neovlaštenog kopiranja ili prodaje. Štititi se mogu tekstovi, muzika, različite umjetničke tvorevine, a prekršaj može biti bilo koja vrsta kopiranja, uključujući fizičke ili elektronske kopije.
Više o autorskim pravima na adresama:
http://www.walthowe.com/pubweb/copyright.html
http://www.benedict.com/

DNS
Ova skraćenica se odnosi na dva pojma:
1. DNS = Domain name system. To je sistem imenovanja i organizovanja čvorova na Internetu.
2. DNS = Domain name server. To je računar koji pretvara simbolična imena i adrese sa Interneta (npr. alfa.auxx.com) u odgovarajuće brojeve, nerazumljive korisniku (npr. 132.196.55.7) i obratno.
Više o DNS-u na adresi:
http://www.webopedia.com/TERM/D/DNS.html

domain

Podgrupa Internet adresa. Postoji hijerarhija u organizaciji domena. Na visokom nivou organizacije može se naći neki od sljedećih domena:

com - komunikaciska domena
edu - edukacione institucije
gov - američka vlada
mil - američka vojska
net - organizacije održavanja Interneta
org - neprofitne organizacije
dva slova nacionalnog koda, npr: us, uk, ba, hr.
Više o domenima na adresama:
http://www.icann.org/ (ICANN - The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)
http://www.domainnamerights.org/

download
Kopiranje datoteke sa nekog udaljenog računala na lokalno računalo. Taj postupak se primjenjuje npr. kada sa mreže preuzimate besplatne programe. Suprotna akcija se naziva upload. Tada se sa lokalnog računala datoteka prenosi na udaljeni server.
Više o ovom terminu na adresi:
http://download.com.com/2001-20-0.html

ethernet
Popularni, način povezivanja različitih tipova računala u lokalnu mrežu standardnim kablom. Ethernet je razvila firma "Xerox" i on može prenositi do deset miliona bita u sekundi (10 Mbs) sada su te brzine i do !1Gbs. Loša strana ovakvog povezivanja je što prekid u glavnom kablu može zaustaviti saobraćaj u velikim dijelovima mreže.
Više o ovom terminu na adresama:
http://www.ethermanage.com/ethernet/ethernet.html
http://www.techfest.com/networking/lan/ethernet.htm
http://www.pulsewan.com/data101/ethernet_basics.htm

extranet
Proširenje unutrašnje mreže jedne firme (intraneta) preko Interneta na drugu manju, zatvorenu mrežu. Prvobitno se ovaj termin odnosio na sve dijelove jedne posebne mreže, koji se nalaze iza "vatrenog zida" (firewall) i kojima se pristupa preko Interneta.
Više o ovom terminu na adresama:
http://www.privador.com/solutions/extranet.phtml
http://www.roostergraphics.com/ADMIN/present/extranet.html

FAQ
Uobičajena skraćenica za izraz Frequently Asked Questions (Često Postavljana Pitanja). To je dio sadržaja neke web strane, gdje se nalazi skup pitanja i odgovora na ta pitanja koja posjetioci često postavljaju.
Više o FAQ-u na adresi:
http://developer.irt.org/faq.htm

firewall
Posebno napravljena softverska i (ili) hardverska prepreka koja se postavlja između lokalne mreže (npr. LAN u jednoj firmi) i Interneta. Njena namjena je da zaštiti manju mrežu od upada hakera i drugih neautoriziranih "korisnika". Provjereni podaci prolaze kroz ovaj "vatreni zid" u lokalnu mrežu, a sve ostale "zid" ne propušta.
Više o "vatrenoj zaštiti" na adresama:
http://www.greatcircle.com/tutorials/bif.html - firewall
http://www.infosyssec.org/infosyssec/firew1.htm

FTP
(File Transfer Protocol). Protokol (skup standarda) za prenos datoteka između lokalnog i udaljenog računala, preko Interneta. Kreatori web stranica svoje radove prenose na server najčešće FTP programom.
Više o ovom protokolu na adresi:
http://www.cs.rpi.edu/courses/fall96/netprog/lectures/html/ftp/

GIF
(Graphical Interchange Format). Bitmapirani format grafičkih datoteka, koji je razvila firma "CompuServe". Često se koristi u kreiranju web stranica. Datoteke u ovom formatu imaju u svom nazivu nastavak .gif, relativno su male i brzo se učitavaju. U ovom formatu prave se datoteke u kojima su crteži, umjetnički posteri i sve slike sa jasnom granicom među obojenim površinama. Specijalni oblici gif formata su: Animated GIF, Interlaced GIF i Transparent GIF.
Više o GIF formatu na adresama:
http://www.gifworks.com/
http://www.widearea.co.uk/designer/compress.html

hacker
U početku, ovaj termin se odnosio na dobrog poznavaoca računala, dizajnera, programera ili inženjera, koji je pravio izvanredne programe, više uživajući u praksi nego u teoriji. Danas se tim terminom označava osoba koja neovlašteno upada u tuđi sistem radi preuzimanja, izmjene ili uništenja podataka u njemu.
Više o ovom terminu na adresama:
http://www.tuxedo.org/~esr/faqs/hacker-howto.html
http://www.plethora.net/~seebs/faqs/hacker.html

Strana druga>

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Windows App

Download from Windows Store Download from Windows Store

Prijava na Newsleter

Primanje novosti sa stranice www.pctrikovi.com
Vaša e-mail adresa će se koristiti isključivo za primanje novosti sa stranice...
Please wait

Trenutno Online

Imamo 91 gostiju i nema članova online

Zadnji komentari

zanimljivosti ovaj tjedan

PROFESIONALNI WEB HOSTING
Novosti i Zanimljivosti

PROFESIONALNI WEB HOSTING

Što je to jednostavnim jezikom web hosting, pa evo par primjera, recimo da želite na internetu objaviti neku sliku. Tu sliku morate smjestiti na …

1181
PROFESIONALNI WEB HOSTING
Novosti i Zanimljivosti

PROFESIONALNI WEB HOSTING

Što je to jednostavnim jezikom web hosting, pa evo par primjera, recimo da želite na internetu objaviti neku sliku. Tu sliku morate smjestiti na …

1181
GTA Online i Freemode Events
Igre / Zabava

GTA Online i Freemode Events

Iako GTA Online nudi gomilu različitih izazova i modova igre, mnogi igrači jednostavno vole uživati u Freemode-u - koji bi uskoro trebao postati puno za…

2151
Svim građanima Internet konekcija brzine 50Mbps
Novosti i Zanimljivosti

Svim građanima Internet konekcija brzine 50Mbps

Obećali su da će do 2018. godine svim svojim građanima omogućiti pristup Internetu povećane brzine od 50Mbps, što će predstavljati poseban standa…

2604
Need for Speed gameplay video
Igre / Zabava

Need for Speed gameplay video

Need for Speed grafički djeluje odlično. Za gameplay, ipak, ostaje da se vidi koliko će biti inovativan i osvježavajući u odnosu na prethodne dijelove. …

2049
Velika nadogradnja za Windows 10 u 11. mjesecu...
Novosti i Zanimljivosti

Velika nadogradnja za Windows 10 u 11. mjesecu...

WinBeta piše da Microsoft trenutno radi na prvoj relativno većoj, non-patch nadogradnji za svoj novi operativni sistem. Nadogradnja kodnog im…

1503
Google Chrome  od 1. rujna počinje pauzirati Flash oglase
Novosti i Zanimljivosti

Google Chrome od 1. rujna počinje pauzirati Flash oglase

  Pauziranje većine Flash sadržaja (oglasi), korisnicima bi trebalo donijeti nešto bolje performanse računala, brže učitavanje stranica…

2469